Ga naar de inhoud

Het belang van classificatie in de CAM-sector

Qualitricz levert met het systeem Qualitricz Online een bijdrage aan classificatie van zorgverleners in het CAM-veld. Het belang van classificatie is vierledig, namelijk omwille van:

  • zorgvragers en hun gezondheidsbevordering
  • professionalisering van professionals en het veld
  • maatschappelijke effect
  • verbinding en samenwerking

Zorgvrager en hun gezondheidsbevordering

Een zorgvrager is als eerste verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. De zorgvrager is in de regel ook de eerste die ervaart dat er iets aan mankeert. Dan begint de overweging wanneer, welke zorgverlener, waar moet worden gevonden.

De zorgvrager wenst ondersteuning van de zorgverlener bij de bevordering van zijn gezondheid. Feitelijk gaat het dan om goede analyse van het gezondheidsprobleem, informatie, behandeling, advies (bijvoorbeeld motiveren tot en begeleiden bij een ander, gezonder gedrag/andere leefstijl), evaluatie van de verleende ondersteuning en uiteindelijk de stand van gezondheid van de zorgvrager (practice based evidence).

Professionalisering van professionals en het veld

Bij de meeste professionele beroepen is er een van binnenuit komende neiging tot verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Denk hier bijvoorbeeld aan het integreren van nieuwe inzichten in de wijze waarop het beroep wordt uitgeoefend. Deze neiging wordt gekanaliseerd en versterkt door het organiseren van bijvoorbeeld studiedagen, waarin nieuwe inzichten worden verspreid, bestaande methoden ontwikkeld of verbeterd (denk aan het practise based evidence karakter) en onderzoek wordt gedaan. Dat geeft meer keuze door inzicht in effectiviteit en klanttevredenheid én betere samenwerking tussen regulier en complementair. 

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners zich de nieuw ontwikkelde kennis en vaardigheden eigen maken, wordt de kennismaking gestimuleerd. Het wordt niet alleen gestimuleerd, maar ook vastgelegd en zichtbaar gemaakt in het persoonlijk account van de zorgverlener in Qualitricz Online.

Dit account is een soort persoonlijk portfolio, waaruit blijkt wat de zorgverlener in z’n mars heeft en hoe hij zich verder ontwikkelt. Als deze neiging daadwerkelijk van binnenuit komt (uit het zorgveld/de beroepsgroep zelf), is er sprake van professionalisering. Stel dat deze neiging niet van binnenuit komt, maar als stimulans van buiten wordt opgelegd. Dan is er geen sprake van professionalisering van de beroepsgroep én van het veld. Dan zal classificatie niet meer zijn dan een van buitenaf opgelegde eis. Dan kan het realiteit worden dat externe partijen deze eis opleggen en de inhoud ervan bepalen en niet de beroepsgroep zelf. Dat is buitengewoon slecht voor het imago van het veld én de kwaliteit die de zorgvrager mag verwachten.

Qualitricz wil met Qualitricz Online zorgverleners classificeren en zo een bijdrage leveren aan een professionaliseringsslag tussen intake / analyse en evaluatie op basis van practice based evidence. Niet opgelegd, maar van binnenuit.

Maatschappelijk effect

Voor ieder zelfstandig beroep in de gezondheidszorg geldt, dat er van wordt uitgegaan dat dit beroep in eerste instantie zelf de kwaliteitsgrenzen van het beroep vaststelt en bewaakt. Uiteraard spelen ook in tweede instantie de overheid en uiteindelijk de rechter hier een belangrijke rol. Maar de verantwoordelijkheid wordt in eerste instantie gelegd bij de zorgverleners zelf en de organisatie waarop dit beroep steunt. Daarbij kan practise based evidence een belangrijk perspectief zijn. Als dit goed is geregeld, ontstaat er maatschappelijk draagvlak voor een beroep. 

Dat blijkt dan bijvoorbeeld in de vorm van (gedeeltelijke) financiering van de geleverde diensten door zorgverzekeraars. Een heldere classificatie van zorgverleners op grond van kennis en kunde is één van de fundamenten waarop de toetsbare kwaliteit van een zelfstandig beroep is gebaseerd. Daarbij staat of valt het maatschappelijk effect en het imago van de sector.

Door het geven van doorzicht (transparantie) en inzicht (het werken met begrijpelijke en heldere kaders) helpt Qualitricz de kwaliteit van zorg te verhogen en het imago van het complementaire veld te verbeteren. 

Daarbij is het motto ‘samen komen is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken het succes!’

Verbinding en samenwerking

Steeds meer zorgvragers zoeken hulp buiten de gebaande paden. Want de wens om gezond te zijn/beter te worden is een intrinsieke drang. Zij hebben behoefte aan een keuze uit reguliere en complementaire behandelingen. Daarbij zoeken zij naar meer eenheid en transparantie om de juiste keuze te maken. 

Vanuit de Verenigde Staten kwam een beweging naar Nederland. Die wordt daar Integrative Medicine genoemd. Hier spreken we over integrale zorg. In januari 2018 is het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid formeel opgericht. Dit is een uitwerking van het signalement van ZonMW. Daarin constateert ZonMW in 2014 dat het gebruik van complementaire zorg een maatschappelijk gegeven is. Daaraan voorafgaand had de WHO de nationale overheden opgeroepen om beleid op dit terrein te ontwikkelen vanwege de potentiële gezondheidsvoordelen van integratie van complementaire en reguliere zorg. Die integrale gezondheidszorg wil geen strakke scheidslijn binnen de zorg met eigen hokjes: ‘regulier’ en ‘complementair’. Integraal staat voor verbinding tussen de reguliere én complementaire zorg. Denk hierbij ook aan doorverwijzing. Dat is vooral van belang nu er zoveel druk op de zorg staat.

Integrale gezondheidszorg kijkt naar de gehele mens en stelt de therapeutische relatie tussen cliënt en zorgverlener centraal. Het maakt op basis van practice based onderzoek gebruik van alle geschikte en veilige therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines. Zó wil men komen tot optimale gezondheid en optimaal herstel (Consortium, 2014). Artsen, therapeuten en zorgvragers werken samen, op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Op basis van effectiviteit, veiligheid, de voorkeur van de zorgvrager en de ervaring van de zorgverlener worden alle veilige behandelmethoden overwogen.