Ga naar de inhoud

De missie van Qualitricz is zorgverleners te registreren in het classificatiesysteem Qualitricz Online. Zo bereikt Qualitricz haar visie. Qualitricz wil een bijdrage leveren aan een transparant en inzichtelijk complementair en integraal zorgveld.

Het doel is dat geregistreerde zorgverleners een plek vinden in het classificatiesysteem Qualitricz Online. Daar staan zij met de door hen behaalde opleiding en ervaring. Daar komen zij als ondernemende zorgverlener tot hun recht met alle opgedane competenties (kennis en kunde) en hun behandelperspectief. 

Qualitricz bevordert het practice based evidence werken om op die manier het effect van de geleverde zorg aan te tonen. Practice based evidence werken betekent dat de ervaring van de zorgverlener en het effect dat de zorgvrager na de behandeling ervaart, wordt meegewogen in het aantonen van de effectiviteit. De zorgverlener doet zelf onderzoek om zijn handelen te innoveren, ontwikkelen en toetsen. Het zoeken naar nieuwe evidence is zo onderdeel van het professionele handelen.

De visie van Qualitricz. Qualitricz heeft een droom. Een helder visionair beeld van een zich ontwikkelend complementaire en integrale zorgveld. Het visionaire beeld van Qualitricz wordt onderstaand uitgewerkt..

Om een visie te verwoorden, moeten we eerst goed kijken naar wat er gaande is. Want aan die werkelijkheid wordt een visie gerelateerd. Dat begint met een harde realiteit: het imago en dus de geloofwaardigheid van het complementaire veld met artsen en therapeuten is slecht. Dit imago belemmert een nieuw initiatief, zoals dat van FLICZ en Qualitricz. Toch heeft dit initiatief een belangrijke sleutel in handen om het zorgveld te professionaliseren.

FLICZ is verantwoordelijk voor het aanleveren van de kwaliteitscriteria. Qualitricz beschikt namelijk over een uniek systeem voor het realiseren van transparantie, inzicht en kwaliteit door het gebruik van het classificatiesysteem Qualitricz Online.

Het classificatiesysteem Qualitricz Online levert een bijdrage aan:

  • doorzicht. Het gaat om transparantie in het zorgveld.
  • inzicht. Een zorgveld dat werkt met begrijpelijk en heldere kaders.
  • professioneel ondernemerschap van de zorgverlener. De ondernemende zorgverlener is goed vindbaar en zichtbaar, zowel voor de zorgvrager die de juiste behandeling zoekt als voor de collega-zorgverlener die samenwerking zoekt.

Deze drie aspecten zijn van primair belang bij de kwaliteitsslag. Allereerst voor zorgvragers, maar ook voor zorgverleners, beleidsorganen en zorgverzekeraars.

Het complementaire zorgveld kijkt naar de gehele mens. Zorgverleners werken holistisch. Op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen werkt de zorgvrager mee.

Het complementaire veld wil op het reguliere veld aanvullen. Vanuit beide velden komen zorgverleners en ontstaat een integrale benadering. Daartoe moeten de onderscheiden disciplines toetsbaar kunnen functioneren. Dat vraagt een professionaliseringsslag. Want het is dan van belang om te werken met een practice based evidence.

Qualitricz staat voor diversiteit en gelijkwaardigheid binnen het systeem van gezondheidszorg. Dit systeem is gericht op de zorgvrager / patiënt om wie alles draait. Daarom staat de therapeutische relatie tussen zorgvrager en zorgverlener centraal.

Effectmeting en onderzoek vinden plaats op basis van practice based evidence. Dit betreft alle veilige en geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines. Zo ontstaan optimale gezondheid en optimaal herstel. Daarmee is het classificatiesysteem Qualitricz Online een krachtig gereedschap, tot steun van de zorgvrager en alle professionele zorgvelden. Door het zorgveld zo op kennis en kunde in te delen, ontstaan transparantie en helderheid. Bovendien biedt dit de zorgverlener mogelijkheden tot verdere professionalisering en het op peil houden van competenties.

Qualitricz beheert het classificatiesysteem Qualitricz Online. Om de zorgvrager op een andere manier van dienst te zijn, beheert Qualitricz ook de website vindjezorg.nl. Deze site biedt de zorgvrager informatie over de zorgverlener en de praktijk. Dit op basis van locatie, klachtgroepen, behandelvormen, behandelperspectieven en laag van het classificatiesysteem Qualitricz Online.

Vektis is uitvoeringsorganisatie van Zorgverzekeraar Nederland. Die beheert de AGB-code. Daarbinnen streeft Qualitricz naar een verbijzonderingscode. Daarin zou bijvoorbeeld het behandelperspectief kunnen worden ingevoegd. Het behandelperspectief is ook bedoeld voor de zorgvrager en voor de samenwerking in de integrale zorg. Dan kunnen artsen en therapeuten elkaar onderling beter vinden.

Qualitricz werkt nauw samen met de Federatie Leefstijl Integrale en Complementaire Zorg (FLICZ). In overleg met de bij FLICZ aangesloten organisaties worden criteria vastgesteld. Die hanteert Qualitricz bij de registratie van de individuele zorgverleners.

Door het geven van transparantie en inzicht wil Qualitricz helpen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit betekent ook dat Qualitricz wil bijdragen aan het versterken van het imago van het complementaire veld. Dit gebeurt vanuit het motto ‘samen komen is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken een succes!’

Immers, de grootste successen zijn eerder het resultaat van samenwerking dan van conflicten. Qualitricz heeft de sleutel: het classificatiesysteem Qualitricz Online. Qualitricz gaat deze sleutel gebruiken om het doel te verwezenlijken.

“Samen komen is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken het succes!”