Ga naar de inhoud

Het classificatiesysteem Qualitricz Online kent verschillende segmenten. Elk segment vertelt iets over hoe u bent opgeleid. Dit houdt geen waardeoordeel in. Vergelijk het met een taartpunt. Daarbij heeft elke punt een eigen kleur en smaak.

Soorten gezondheidszorg

De zorgverleners kunnen regulier of complementair zijn opgeleid, of integratief (IM, Integrative Medicine).
In het laatste geval heeft de zorgverlener kennis van zowel regulier als complementair opgedaan. Integratieve zorgverleners hebben door de gevolgde opleidingen kennis van (een deel van) beide disciplines.
Integrale zorg wil zeggen dat wordt samengewerkt door reguliere en IM-, en CAM- zorgverleners met een integrale zorgvisie, elk vanuit eigen discipline.

Qualitricz Online classificeert IM- en CAM-zorgverleners. Aan de linkerkant van de taart treft u de IM zorgverleners aan, aan de rechterkant de CAM zorgverleners. Zorgverleners die kiezen voor het vrije therapeutschap (wel voldoen aan de basiscriteria, niet aangesloten bij een beroepsorganisatie) worden ingedeeld als vrije therapeut.

De verschillende onderdelen van het classificatiesysteem Qualitricz Online

Dimensie 1: Basiscompetenties beroepsuitoefening

Om in een bepaalde ‘taartpunt’ van het classificatiesysteem te worden geplaatst, wordt gekeken naar een vertaling van de zwaarte van de beroepsopleiding op grond waarvan CAM-zorgverleners zijn opgeleid, gecombineerd met een aantal inhoudelijke eisen. Daaraan moet een zorgverlener voldoen.

 • De eerste inhoudelijke eis is het aangesloten zijn bij een organisatie waarbij de Wkkgz is geregeld. Daarnaast dienen een verklaring omtrent gedrag, een bewijs van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een inschrijving Kamer van Koophandel te zijn overlegd. Een CAM-therapeut die dat niet heeft geregeld, kan niet worden geregistreerd in Qualitricz Online.
 • Een tweede inhoudelijke eis bepaalt in welke segment de CAM-therapeut wordt ingedeeld. Dit is afhankelijk van de vraag of de zorgverlener bij een beroepsorganisatie is aangesloten en of hij een door de beroepsgroep geaccrediteerde beroepsopleiding met goed gevolg heeft afgerond.
 • Vervolgens gaat de zwaarte van de opleiding bepalen in welke punt een CAM-therapeut wordt geplaatst. De zwaarte wordt berekend aan de hand van het aantal EC’s dat is doorlopen. Het gaat daarbij om de studiebelasting van een geaccrediteerde beroepsopleiding, of van een geaccrediteerde MBK / PsBK-scholing, of van een combinatie van deze twee.

In het schema onderaan deze pagina zijn de criteria vermeld.

Dimensie 2: Eisen aan het bijhouden en ontwikkelen van de beroepscompetenties

De eisen die worden gesteld aan het bijhouden en ontwikkelen van de beroepscompetenties worden voor iedere beroepsgroep binnen het CAM-veld afzonderlijk vastgesteld door de betreffende beroepsorganisatie. Deze eisen kunnen worden gesteld op de volgende gebieden:

 • De minimale werkervaring, gemeten over een bepaalde periode (bijvoorbeeld gemeten in cliënt contacturen).
 • Het volgen van een minimaal aantal uren geaccrediteerde bij- en nascholing(gemeten over een bepaalde periode).
 • Andere eisen, als het deelnemen aan intervisie of supervisie. (binnen een bepaalde periode).

Het niet behalen van het door de beroepsorganisatie bepaalde minimum zal ertoe leiden dat een CAM-therapeut uit het classificatiesysteem wordt verwijderd, dan wel dat er een specifieke status wordt vermeld. Qualitricz volgt hierin de afspraken die in FLICZ-verband worden gemaakt.

Daarnaast is in het classificatiesysteem zichtbaar te maken hoeveel feitelijke werkervaring de zorgverlener heeft: het aantal jaren ervaring en de hoeveelheid ervaring die per jaar is opgedaan. Voor de geregistreerde therapeuten en de aan FLICZ-deelnemende beroepsgroepen is een compleet overzicht van alle door hun beroepsgroep geaccrediteerde bij- en nascholing in het classificatiesysteem opgenomen.

Dimensie 3: De ervaring

Niet alleen de opleiding weegt mee, maar ook de opgebouwde ervaring. Dit onderdeel is optioneel zichtbaar te maken.

 • Zorgverleners rapporteren jaarlijks hun aantal cliëntcontacturen aan de beroepsorganisatie.
 • Zorgverleners berekenen aan de hand van de praktijkomzet (omzet behandelingen) het aantal cliëntcontacturen en geven dit door aan de beroepsorganisatie.

Dimensie 4: Practice based evidence

Om het veld te laten professionaliseren, is het van belang te werken met een practice based evidence. Deze praktijk geeft meer keuze door inzicht in effectiviteit en klanttevredenheid én betere samenwerking tussen regulier en complementair. Daarin staat de zorgvrager echt centraal, heeft het behandeldossier ter beschikking en wordt betrokken in de behandeling.

Classificatiesysteem

Complementiar

10. Vrije zorgverlener

 • Wel/niet aangesloten bij een complementaire beroepsorganisatie
 • Minimaal KTNO geaccrediteerde vakopleiding of module
 • Kiest zelf bij- en nascholing

20. CAM zorgverlener

 • Wel/niet aangesloten bij een complementaire beroepsorganisatie
 • Complementair diploma ≥ 60 EC – < 180 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis (al of niet conform Plato eindtermen)

30. CAM HBO-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair vakdiploma ≥ 180 EC en < 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code

Masters, Bachelors, CAM-HBO zorgverlener

40. CAM HBO zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair vakdiploma 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code

50. IM Bsc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere bachelor
 • Complementair diploma ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform Plato eindtermen of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code

53. IM Msc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere bachelor en master
 • Complementair diploma ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code

55. IM Bsc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere bachelor in vastgestelde categorieën
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code
 • Geen BIG-beroep

57. IM Msc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere master in vastgestelde categorieën of modaliteitsopleiding
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via reguliere master
 • AGB-code
 • Geen BIG-beroep

Integrale gezondheidszorg, Artsen, HBO zorgverlener

(BIG)

60. IM-zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere bachelor Geneeskunde
 • Basisopleiding Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair diploma ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie
 • AGB-code

70. IM-Arts

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere bachelor Geneeskunde
 • Basisopleiding Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair diploma ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie
 • AGB-code