Ga naar de inhoud

Het systeem Qualitricz Online is ontwikkeld ten behoeve van vier belangen, te weten de zorgvragers, de professionalisering, het maatschappelijk effect en het bevorderen van verbinding en samenwerking.

Door het geven van doorzicht (transparantie) en inzicht (het werken met begrijpelijke en heldere kaders) wil Qualitricz helpen de kwaliteit van zorg te verhogen. Om deze kwaliteitsslag te bereiken, kiezen zorgverleners ervoor zich te registreren in het systeem Qualitricz Online. Daardoor worden zij ondersteund in hun professioneel ondernemerschap.

Voor classificatie is de gebruikte metafoor die van een taart, waarbij elke taartpunt een groep herbergt die aan bepaalde criteria voldoet en zo toetsbaar kan functioneren.

Zorgvragers krijgen bij het zoeken van een zorgverlener houvast in het overzicht van de classificaties. Dat hebben zij nodig bij de aard en intentie van de door hen gewenste gezondheidsbevordering. 

Door classificatie wil Qualitricz doorzicht (transparantie) en inzicht (het werken met begrijpelijke en heldere kaders) geven. Deze kaders worden door FLICZ bepaald en vastgelegd. Dus door het veld zelf. Daarbij kan practise based evidence een belangrijk perspectief zijn. Zo levert Qualitricz een bijdrage aan het verbeteren van het imago voor het complementaire veld. Daarbij is het motto ‘samen komen is een begin, samen blijven is vooruitgang en samenwerken het succes!’

Professionalisering

De wijze waarop de classificatie is georganiseerd, geeft ruimte aan de professionalisering van de beroepsgroepen binnen de CAM-sector. De beroepsgroepen bepalen zelf de grenzen en de kwaliteitseisen voor de classificatie. 

Voor dit doel is de Federatie Leefstijl Integrale en Complementaire Zorg opgericht. Daarin zijn op bestuursniveau leden uit de beroepsorganisaties en opleidingen gekozen. In FLICZ worden de criteria bepaald en vastgelegd. Daarmee heeft FLICZ de inspraak statutair vastgelegd en de verantwoordelijkheid voor professionalisering neergelegd waar die thuishoort.

Maatschappelijk effect 

De wijze waarop de taartstukken van de classificatie zijn vormgegeven, biedt de mogelijkheid om duidelijkheid te scheppen over de kwalificaties van CAM-zorgverleners. 

  • Het is duidelijk binnen welk cluster een professional zijn opleiding heeft gevolgd. Iedere geregistreerde beroepsbeoefenaar beschikt over de competenties zoals die door de beroepsgroep binnen het cluster zijn vastgesteld.
  • Het is duidelijk binnen welk ‘taartstuk’ een geregistreerde CAM-therapeut is opgeleid, in termen van behaalde EC’s.

Een tweede voorwaarde om dit effect te kunnen realiseren is het intern en extern draagvlak.

  • Het intern draagvlak wordt bepaald door het aantal zorgverleners en beroepsgroepen dat Qualitricz Online als standaard gaat gebruiken. Classificatie is hiervoor bij uitstek geschikt, omdat het als enige alle verschillende onderdelen in het CAM-veld in een transparante ordening onderbrengt.
  • Het extern draagvlak wordt bepaald door de erkenning van Qualitricz Online als het instrument voor classificatie binnen de CAM-sector. Die kan worden gegeven door bijvoorbeeld zorgverzekeraars, met daaraan gekoppeld (gedeeltelijke) verzekerbaarheid van deze zorg voor hun klanten.

Verbinding en samenwerking

In een deel van de complementaire zorg zijn niet alle kwaliteitscriteria helder. De complementaire zorg heeft op dat punt te maken met een imagoprobleem. De beroepsopleidingen zijn verschillend van omvang. Beroepsorganisaties stellen verschillende eisen aan het bijhouden en ontwikkelen van beroepscompetenties. 

Om de verschillende kaders te ordenen en ze voor de buitenwereld duidelijk te maken, moeten op verschillende levels kwaliteitscriteria worden afgesproken. Classificatie van CAM-zorgverleners levert daaraan de benodigde bijdrage, zodat samenwerking en verbinding kan ontstaan, in het belang van de zorgvrager.

  • De zorgvrager met een klacht staat centraal. In het behandelproces werken zorgvrager en zorgverlener samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Nadrukkelijk is de inbreng van de zorgvraag gewenst (klacht), hoe verloopt het behandelproces en de uitkomst (wat is het effect geweest van de behandeling).
  • Ook artsen, therapeuten, zorgverzekeraars en overheden hebben behoefte aan overzicht en duidelijkheid in de mogelijkheden om naar elkaar te kunnen verwijzen.